1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Beskrivelse af praktiksted
 
Bekendtgørelsens tekst § 14: ”Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal inde­holde følgende:
1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.
2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse af
relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til
uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelses­in­sti­tu­tionen”.
Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter:
1.      Praktikstedsbeskrivelse – Beskrivelse af praktikstedet
2.      Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for første praktikperiode
3.      Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for anden praktikperiode
4.      Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for tredje praktikperiode
5.      Praktikstedsbeskrivelse – Liniefag og specialisering
 
Beskrivelse af praktiksted
1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.
Institutionens navn:
Krogård SFO
Adresse:
Skoleager 1, 2670 Greve
Tlf.:

4397 3151

E-mailadresse:
Hjemmesideadresse:
Åbningstider:
Mandag – Torsdag: 6.30-8.00 samt 12.50-17.00
Fredag: 6.30-8.00 samt 12.50-16.15
 
Institutionsleder:
Lene Linderholm
Fysiske rammer, ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)
Beliggenhed mellem et parcelhuskvarter og et socialt boligbyggeri.
Indendørs: Vi arbejder årgangsopdelt og har i alt 4 årgangsrum & Kreativ værksted, Tumlesal, musik/diskorum.  Derudover har vi klasseværelser til rådighed
Udendørs:  Udeareal med legeplads,  ny multibane,(fodbold, basket, hockey) bålplads, gymnastiksal, svømmehal, skøjtebane, strand, legeplads.
Antal børn/unge/voksne:
ca. 170 børn.
Aldersgruppe:
5-11 år
Beskrivelse af målgruppen:
Bh. kl. til og med 3. kl. fra blandede familimiljøer. Heraf 20% to-sprogede familier.
Indsatsområder/ aktuelle projekter:
Mobning, sundhed (kost og motion), sportsaktiviteter,
pædagogiske læreplaner, dokumentation.
 
Arbejdsmetoder:
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.
 
Vi arbejder med årgangspædagogik, dvs. vores aktiviteter er årgangsopdelt. Vi har følgende selvstyrende teams der hver især varetager indsatsområder som:
-         Skole og Uddannelse
-         Børn med særlige behov
-         Årlige projekter og sociale arrangementer
-         Planlægning og udvikling
 
Vores arbejdsmetoder tager afsæt i Greve Kommunes 7 værdier:
 
        - Vi er til for borgerne
        - Vi er 1 virksomhed
        - Vi er en ambitiøs virksomhed
        - Vi er ressourcebevidste
        - Vi tager ansvar
        - Vi er åbne og fordomsfrie
        - Vi deler viden og erfaringer
 
Se vores virksomhedsplan, skolens værdigrundlag og Greve Kommunes Børn og Unge Politik  for yderligere.
 
 
Tværprofessionelt samarbejde:
Faggrupper som institutionen samarbejder med.
Lærere, støttepædagog, integrationsmedarbejder, talepædagog, psykolog, sagsbehandlere, klub og børnehaver.
 
Personalegruppens sammensætning:
7 pædagoger, 4 medhjælpere, 1 studerende,
 
 
  
2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Første praktikperiode
Tema: Den pædagogiske relation
 
Faglige kompetencemål :
”Målet er at den studerende kan
a) indgå i praktikstedets daglige praksis
b) indgå i og udvikle betydende relationer
færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer
c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer
d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis
e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger
og sociale færdigheder”
 
Uddannelsesplan første praktikperiode
Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)
Hvordan kan og skal den stu­derende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompe­tenc­e­mål?
Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler)
a)Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces
b)Samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen
c)Kommunikation, samspil og konflikter i relationen
d)Magt og etik i relationer
 
 
Mål for den studerende:
 
-   At du indgår i den daglige normering på lige fod med andre ansatte.
-     At du indgår i den pædagogiske praksis på årgangen.
-     At du indgår i det daglige praktiske arbejde på årgangen.  
-  At du selv præsenterer dig for forældre, børn og andre samarbejdspartnere.
-     At du har læst relevant faglitteratur om faggruppen.
-     At du er medansvarlig for udbyttet af praktikken.
-     At du arbejder efter vores virksomhedsplan.
-     At du deltager i P møder, Teammøder, forældremøder,
    pædagogiske møder / lørdage m.m
-     At du deltager i børnearrangementer.
-     At du på personalemøder informerer om praktikken m.m.
 
Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?
SFO’ens mål som praktikinstitution:
-         At give den studerende de faglige og praktiske udfordringer, der ligger i at arbejde i en stor SFO.
-         At give den studerende mulighed for at afprøve sig selv i en aktiv, travl og ofte kaotisk hverdag.
-         At den studerende får afprøvet sin erhvervede teoretiske viden med pædagogiske praksis.
-         At give den studerende mulighed for at arbejde i og være en del af et årgangsteam.
 
Skolepædagogerne i Greve indgår i undervisningen fra 0 – 2 klasse.
-         At give den studerende mulighed for, at være med i en klasse.
-     At give den studerende mulighed for 
      at være med i  teamsamarbejdet i klassen.
 
Hvordan?
(uddyb ovenstående spørgsmål)
 
Ved at arbejde på en årgang og være del af et årgangsteam.
Ved at deltage i skolesamarbejdet.
Ved at følge sin praktikvejleder i det selvstyrende team.
 
Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?
Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og eva­luering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion
Besøg før praktikken
-         Gensidig præsentation, hvor vi forventer at, den studerende bruger god tid på at få et første indtryk af sin nye arbejdsplads.
-         Rundvisning af praktikvejleder og efterfølgende samtale om SFO’ens aktiviteter.
-         Udlevering af mødeskema.
-         Mødeaktivitet m.m.
-         Udlevering af virksomhedsplan, velkomstfolder og personalemappe.
-         Introduktion til forældre ved start.
-         Den studerende skal have afleveret den foreløbige målbeskrivelse.
 
Når du starter
Når du starter skal du have læst vores uddannelsesplan, virksomhedsplan og pædagogiske læreplan. Efter start bedes du have læst vores personalehåndbog.
 
Anbefaling af faglitteratur
Vi forventer, at du har læst bogen ” Ikke mere mobning” af Helle Højby, om hvordan mobning stoppes (findes på stedet)
 
Vi arbejder med følgende emner:
-         Mobning.
-         Socialisering.
-         Trin for Trin, klassemødet
-         Marte Meo
-         Piger / drenge
-         Børnepsykologi.
-         Pjecer artikler om udeliv, natur.
-         Dokumentation og evaluering (læreplaner)
 
Dertil har vi en del faglitteratur som vi kan anbefale. Det er op til den studerende hvilken viden, der skal arbejdes videre med.
Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)
 
 1. Praktikperiode:  ” Vejleder går foran.”
Perioden tilrettelægges med udgangspunkt i den studerendes faglige niveau.
 
Praktikvejledning:
-         Integreres i dagligdagen.
-         Der afsættes ugentlige konferencetimer, den studerende skriver referat.
-         På konferencetimen aftales, hvilke emner der skal drøftes næste gang, og hvad der skal på P. mødet.
-         Vejlederen rådgiver den studerende i at planlægge og gennemføre aktiviteter. Der aftales, hvad den studerende skal arbejde med i den kommende uge.
-         Den studerende er medansvarlig for indholdet af konferencetimerne.
    -    Der er tilknyttet en fast praktikvejleder til 
         den studerende
 
3. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Anden praktikperiode
Tema: Den pædagogiske institution
 
Faglige kompetencemål
”Målet er at den studerende kan
a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser
c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer
d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og
e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis”
 
Uddannelsesplan anden praktikperiode
Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)
Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål?
Hvordan ser det ud i praksis?
(Gerne eksempler)
a)Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende
b)Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling
c)Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår
d)Praktikstedets Organisation, kultur og ledelse
e)Internt og eksternt samarbejde
 
 
Mål for den studerende:
 
-   At du indgår i den daglige normering på lige fod med andre ansatte.
-     At du indgår i den pædagogiske praksis på årgangen.
-     At du indgår i det daglige praktiske arbejde på årgangen.  
-  At du selv præsenterer dig for forældre, børn og andre samarbejdspartnere.
-     At du har læst relevant faglitteratur om faggruppen.
-     At du er medansvarlig for udbyttet af praktikken.
-     At du arbejder efter vores virksomhedsplan.
-     At du deltager i P møder, Teammøder, forældremøder,
    pædagogiske møder / lørdage m.m
-     At du deltager i børnearrangementer.
-     At du på personalemøder informerer om praktikken m.m
 
Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?
SFO’ens mål som praktikinstitution:
-         At give den studerende de faglige og praktiske udfordringer, der ligger i at arbejde i en stor SFO.
-         At give den studerende mulighed for at afprøve sig selv i en aktiv, travl og ofte kaotisk hverdag.
-         At den studerende får afprøvet sin erhvervede teoretiske viden med pædagogiske praksis.
-         At give den studerende mulighed for at arbejde i og være en del af et årgangsteam.
 
Skolepædagogerne i Greve indgår i undervisningen fra 0 – 2 klasse.
-         At give den studerende mulighed for, at være med i en klasse.
-     At give den studerende mulighed for at  
      være med i teamsamarbejdet i klassen.
 
Hvordan?
(Uddyb ovenstående spørgsmål)
- Ved at arbejde på en årgang og være del af et 
  årgangsteam.
- Ved at deltage i skolesamarbejdet.
- Ved at følge sin praktikvejleder i det
  selvstyrende team.
 
Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?
Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion
Besøg før praktikken :
-         Gensidig præsentation, hvor vi forventer at, den studerende bruger god tid på at få et første indtryk af sin nye arbejdsplads.
-         Rundvisning af praktikvejleder og efterfølgende samtale om SFO’ens aktiviteter.
-         Udlevering af mødeskema.
-         Mødeaktivitet m.m.
-         Udlevering af virksomhedsplan, velkomstfolder og personalemappe.
-         Introduktion til forældre ved start.
-         Den studerende skal have afleveret den foreløbige målbeskrivelse.
 
Når du starter :
Når du starter skal du have læst vores uddannelsesplan, virksomhedsplan og pædagogiske læreplan. Efter start bedes du have læst vores personalehåndbog.
Anbefaling af faglitteratur
 
Vi forventer, at du har læst bogen ” Ikke mere mobning” af Helle Højby, om hvordan mobning stoppes (findes på stedet)
 
Vi arbejder med følgende emner:
-         Mobning.
-         Socialisering.
-         Trin for Trin, klassemødet
-         Marte Meo
-         Piger / drenge
-         Børnepsykologi.
-         Pjecer artikler om udeliv, natur.
-         Dokumentation og evaluering (læreplaner)
 
Dertil har vi en del faglitteratur som vi kan anbefale. Det er op til den studerende hvilken viden, der skal arbejdes videre med.
Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)
 
2. Praktikperiode: ” Vejleder går ved siden af.”
I denne praktikperiode bliver krav og forventninger højere end i den 1. Praktikperiode.
 
Praktikvejledning:
-         Integreres i dagligdagen.
-         Der afsættes 1-1,5 time til konferencetime om ugen, den studerende skriver referat.
-         På konferencetimen aftales, hvilke emner der skal drøftes næste gang, og hvad der skal på P. mødet.
-         Vejlederen rådgiver den studerende i at planlægge og gennemføre aktiviteter. Der aftales, hvad den studerende skal arbejde med i den kommende uge.
-         Den studerende er medansvarlig for indholdet af konferencetimerne.
    -     Der er tilknyttet en fast praktikvejleder til
          den studerende.
 
4. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Tredje praktikperiode.
Tema: Den pædagogiske profession
 
Faglige kompetencemål
”Målet er at den studerende kan
a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession
b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov
c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget
for pædagogisk virksomhed generelt
d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)
teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og
e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling”
 
 
Uddannelsesplan tredje praktikperiode
Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)
Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål?
Hvordan ser det ud i praksis?
(Gerne eksempler)
 
Den studerende vil sammen med sin praktikvejleder  arbejde i årgangen.
Det indebærer, at man er en del af årgangsteamet og samarbejder omkring kerneydelsen ” børns fri tid ”, den pædagogiske praksis.
 
 
 
a)      Vi arbejder med årgangspædagogik, afhængig af børnenes alder. Vi synes, at alle børn skal indgå i årgangs fællesskabet. Vi vægter, at alle børn har en ven.
b)      Vi arbejder i årgangsteam, hvor vi er selvstyrende omkring økonomi og pædagogisk praksis  i forhold til årgangen. Vi ser på børnesammensætning, kompetencer og planlægger i forhold til dette.
 
c)      Vi er ved at udarbejde læreplaner og afprøver  pt dokumentation af praksis ved hjælp af foto og praksisfortællinger. Vi inspirerer, afprøver , analyserer og evaluerer i fællesskab.
 
d)     Vi ” ser ” hele tiden på de børn, vi har. Ændres sammensætning, alder , køn og kulturelle tilhørsforhold, ændrer vi vores vinkel på børnene.
 
e)      Ud fra vores egen professionsbevidsthed, forventer vi, at den studerende skal være vidende om sin egen faglighed og kunne omsætte den i praksis på årgangen. Skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Turde påtage sig et ansvar i forhold til børn, forældre og kolleger .
 
f)       På SFO  samarbejder pædagoger med lærere, talepædagoger, psykologer. Den studerende skal deltage aktivt og kunne omsætte sin viden og erfaring til praksis.
 
 
 
 
a)Professionens arbejds­områder og opgavefelt
 
b)Pædagogiske handle­former og pædagogiske metoder
 
c)Professionens vidensformer, faglige ker­nebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder
 
d)Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling
 
e)Professionsbevidsthed og -identitet
 
f)Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver
 
Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?
 
SFO’ens mål som praktikinstitution :
-   At give den studerende de faglige og praktiske udfordring-
    er, der ligger i at arbejde i en stor SFO.
- At give den studerende mulighed for at afprøve sig selv i en
   aktiv, travl og ofte uforudsigelig hverdag.
- At den studerende får afprøvet sin erhvervede teoretiske
   viden med pædagogisk praksis.
- At give den studerende mulighed for at arbejde i og være en
   Del af et årgangsteam.
Skolepædagogerne i Greve indgår i undervisningen fra 0-3 klasse
 
- At give den studerende mulighed for, at være med i en klasse
- At give den studerende mulighed for at være med i teamsamarbejdet i klassen 
 
Hvordan?
(Uddyb ovenstående spørgsmål)
 
Ved at arbejde på en årgang og være en del af et årgangsteam.
Ved at deltage i skolesamarbejdet.
Ved at følge sin praktikvejleder i det selvstyrende team.
Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?
Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion
Besøg før praktikken
-Gensidig præsentation, hvor vi forventer at, den studerende bruger god tid på at få førstehåndsindtryk af sin nye arbejdsplads
- Rundvisning af praktikvejleder pg efterfølgende samtale om SFO'ens aktiviteter
- Udlevering af mødeskema
- Mødeaktivitet mm.
- Udlevering af virksomhedsplan, velkomstfolder og personalemappe
- Introduktion til forældre ved start.
- Den studerende skal hava afleveret den foreløbige målbeskrivelse
 
 
Når du starter
Du skal have læst vores uddannelsesplan, virksomhedsplan
Og pædagogiske læreplan. Efter start skal du læse vores personalehåndbog.
 
I hverdagen
Du vil arbejde tæt sammen med praktikvejleder i årgangen.
Der vil være supervision, sparring og refleksion og nærmere uddybelse på de ugentlige konferencetimer.
Anbefaling af faglitteratur
 
Vi forventer, at du har læst bogen ” Ikke mere mobning” af Helle Højby, om hvordan mobning stoppes (findes på stedet)
 
Vi arbejder med følgende emner:
-          Mobning.
-          Socialisering.
-          Trin for Trin, klassemødet
-          Marte Meo
-          Piger / drenge
-          Pjecer artikler om udeliv, natur.
-          Dokumentation og evaluering (læreplaner)
 
Dertil har vi en del faglitteratur som vi kan anbefale. Det er op til den studerende hvilken viden, der skal arbejdes videre med.
Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)
 
3. Praktikperiode: ” Vejleder går bagved.”
I denne praktikperiode bliver krav og forventninger højere end i 2 praktik.
 
Praktikvejledning:
-          Integreres i dagligdagen.
-          Der afsættes ugentlige konferencetimer, den studerende skriver referat.
-          På konferencetimen aftales, hvilke emner der skal drøftes næste gang, og hvad der skal på P. mødet.
-          Vejlederen rådgiver den studerende i at planlægge og gennemføre aktiviteter. Der aftales, hvad den studerende skal arbejde med i den kommende periode.
-          Den studerende er medansvarlig for indholdet af konferencetimerne.
    -    Der er tilknyttet en fast praktikvejleder til den stude –
          rende.
    -    Og sparring i hverdagen
 
 
 
5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Liniefag og specialisering
 
Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen § 9, stk. 2:
”Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng med uddannelsens obligatoriske fag,
med specialiseringen og med praktikuddannelsen. Linjefaget indgår som en del af specialiseringen.”
Der er tre linjefag: a)Sundhed, krop og bevægelse, b)Udtryk, musik og drama, c)Værksted, natur og teknik)
De studerende vælger deres linjefag i første semester, altså inden første praktikperiode
 
I slutningen af fjerde semester, altså i god tid inden tredje praktikperiode
vælger de studerende deres specialiseringsområde indenfor følgende tre områder:
·        Børn og unge
·        Mennesker med nedsat funktionsevne
·        Mennesker med sociale problemer
Specialiseringen i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen § 10:
”Specialiseringen tilrettelægges således, at den indgår som en del af faget Pædagogik,
af linjefaget og af praktikuddannelsen i 6.semester.
Stk.2 Den studerende vælger specialisering inden for de specialiseringsmuligheder,
som det tildelte praktiksted giver i overensstemmelse med praktikstedsbeskrivelsen”.
 
Det tværprofessionelle element
Elementet er beskrevet i Bekendtgørelsen§ 5, stk. 2 : ”Den studerende skal gennem teoretiske
og praktiske uddannelsesforløb med andre relevante professionsområder opnå forudsætninger
for at kunne deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i løsning af konkrete opgaver”
 
I tredje praktikperiode skal kravene vedrørende linjefag, specialisering og det tvær­pro­fes­si­onelle element
                                                                 
                                                                                       
                                                                                       Specialiseringsmuligheder
                                                                                       BØRN OG UNGE  
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Hvordan kan den studerende arbejde på praktikstedet med dette felt?
Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser
 
Vi arbejder i årgangsteam, hvor vi udvikler og sparrer med hinanden.
Vi arbejder med læreplaner, hvor vi afprøver metoder.
Børns og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår
Vi fokuserer på, at børnene har en positiv tilgang og accept af hinandens forskelligheder på tværs af kulturelle og samfundsmæssige vilkår.
Inklusion og eksklusion
 
 
I greve Kommune har vi den rummelige folkeskole. Deraf følger, at ” alle børn skal inkluderes i fællesskabet i SFO.
Omsorg, magt og relationsdannelse
 
 
Vi står for tryghed, omsorg og fællesskab.
Vi arbejder  med ” Trin for Trin ”, klassemødet og Marte Meo.
Det betyder, at vi ser på børnenes styrker frem for svagheder og handler ud fra det.
 
Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter
 
 
Vi holder fast i gamle traditioner og skaber selv nye, f.eks. ” den vilde skattejagt ”
Vi samarbejder på tværs med de andre SFO’er om bevægelse, rollespil og idræt.
Vi gør meget ud af sociale lege, bevægelse og ude liv.
 
Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner
 
Der er overordnet skolebestyrelsen, samt et forældreråd i SFO’en, hvor forældrene orienteres og medinddrages i beslutninger. Der afholdes 2 forældremøder, og skole / hjemsamtaler med forældrene fælles med skolen.
Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats
 
Vi kan have enkelte børn, der er bevilget støtte til.
Ligeledes kan vi have børn fra specialgrupper i kommunen, f.eks Blæk.
Forebyggende arbejde og interventionsformer
 
 
Vores daglige arbejde bygger på 4 forskellige team.
Vi har team 2, der arbejder med ” Børn med særlige behov ”. Her har vi to uddannede Marte Meo terapeuter. Her får pædagogerne supervision og hjælp til særlige børn, før vi går videre i systemet.
Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende
 
Vi arbejder efter folkeskoleloven.
 
Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud
 
Vores pædagogiske læreplaner er under udarbejdelse pt. I relation til læreplaner arbejder vi med foto og praksisfortællinger.
Læreplaner påbegyndes i Greve i skoleåret 09 / 10.
Skolestart og fritidsordning. Overgang fra
daginstitution til skole
 
 
Vi samarbejder med de omliggende børnehaver omkring skolestart. Vi har mål og handleplan for modtagelse af nye børn d. 01.08.
Andre specialiseringsmuligheder
 
 
 
Vi er en stor SFO med alt, hvad det indebærer. Vi har mange forskellige børn, både danske og fra andre lande.
Hos os, kan du prøve dig selv af på godt og ondt.
Vi giver rum til udvikling og lægger vægt på samarbejde og sparring .
 
 
 
 Du kan åbne Praktikstedsbeskrivelsen i printvenlig udgave her